Members ΥХååץ(No.3)

* Staff [#h6ab1b11]

** Professor [#u1922c95]
- Yoshiaki KAKUDA 
-- kakudace.hiroshima-cu.ac.jp
 
** Associate Professor [#oe32d314]
- Rolf Adams
-- adamsce.hiroshima-cu.ac.jp
 
** Research Associate [#z2232336]
- Shinji INOUE
-- inouece.hiroshima-cu.ac.jp
- Tomoyuki OHTA
-- ohtace.hiroshima-cu.ac.jp

* Joint Researchers [#v3d4e5f9]
** Research Associate [#o7af7b9b]
- Eitaro KOHNO
-- kounohiroshima-cu.ac.jp 
 
* Students [#qd66849e]
** D3 [#k3ee7cb7]
- Hideharu KOJIMA
** D2 [#p9f6eda6]
- Ryoutaro ODA
- Hiroshi NAKAGAWA
** M2 [#d013393e]
- Satoshi KUWATSUKA
- Yusuke TAKEMOTO
- Naotaka TSUTSUMI
- Kazuyuki NAKAMARU
- Daisuke HIDAKA
** M1 [#b4f36aaa]
- Tsuyoshi MIZUMOTO
- Izumi YAMAMOTO
** B4 [#kc6c9b22]
- Kaoru UTSUNOMIYA
- Kazuki OGASAWARA
- Ken KOUZUKI
- Jun SHIMAICHI
- Masahiro SETO
- Tatsuya SONEDA
- Takayuki TANAKA
- Tatsuhiko NATSUKI
- Yuichiro YASUDA
- Akihiro YAMANOUCH