Members ΥХåå(No.3)


Staff

Professor

 • Yoshiaki KAKUDA
  • kakudace.hiroshima-cu.ac.jp

Associate Professor

 • Rolf Adams
  • adamsce.hiroshima-cu.ac.jp

Research Associate

 • Shinji INOUE
  • inouece.hiroshima-cu.ac.jp
 • Tomoyuki OHTA
  • ohtace.hiroshima-cu.ac.jp

Joint Researchers

Research Associate

 • Eitaro KOHNO
  • kounohiroshima-cu.ac.jp

Students

D3

 • Hideharu KOJIMA

D2

 • Ryoutaro ODA
 • Hiroshi NAKAGAWA

M2

 • Satoshi KUWATSUKA
 • Yusuke TAKEMOTO
 • Naotaka TSUTSUMI
 • Kazuyuki NAKAMARU
 • Daisuke HIDAKA

M1

 • Tsuyoshi MIZUMOTO
 • Izumi YAMAMOTO

B4

 • Kaoru UTSUNOMIYA
 • Kazuki OGASAWARA
 • Ken KOUZUKI
 • Jun SHIMAICHI
 • Masahiro SETO
 • Tatsuya SONEDA
 • Takayuki TANAKA
 • Tatsuhiko NATSUKI
 • Yuichiro YASUDA
 • Akihiro YAMANOUCH