Members ΥХåå(No.4)


Staff

Professor

 • Yoshiaki KAKUDA
  • kakudace.hiroshima-cu.ac.jp

Associate Professor

 • Rolf Adams
  • adamsce.hiroshima-cu.ac.jp

Assistant Professor

 • Tomoyuki OHTA
  • ohtace.hiroshima-cu.ac.jp

Research Associate

 • Shinji INOUE
  • inouece.hiroshima-cu.ac.jp

Joint Researchers

Research Associate

 • Eitaro KOHNO
  • kounohiroshima-cu.ac.jp

Students

D3

 • Hideharu KOJIMA
 • Ryoutaro ODA
 • Hiroshi NAKAGAWA

M2

 • Tsuyoshi MIZUMOTO
 • Izumi YAMAMOTO

M1

 • Yusuke Akiyama
 • Kazuki OGASAWARA
 • Jun SHIMAICHI
 • Akihiro YAMANOUCH

B4

 • Mario TAKEUCHI
 • Satoshi TESHIMA
 • Akiho NAGAO
 • Seitaro HANAMOTO
 • Seiji MITANI
 • Cohki MORII
 • Tomomi YAMASAKI