Members

Last-modified: 2020-01-15 (水) 18:32:30 (515d)

Staff

Professor

  • Yoshiaki KAKUDA
    • kakuda@hiroshima-cu.ac.jp

Associate Professor

  • Tomoyuki OHTA
    • ohta@hiroshima-cu.ac.jp

Research Associate

  • Shinji INOUE
    • shnj-496@hiroshima-cu.ac.jp